Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

 

Et sekretariat til gavn for dig

 
Efter en kort sommerpause, hvor vores sekretariat har været lukket, er vi i gang igen. Jeg vil som sekretariatsleder bruge dette nyhedsbrev til at give et indtryk af de forskellige opgaver, der varetages i sekretariatet. Intet sker dog uden en arbejdsom formand, en frivillig bestyrelse og de mange møder i forretningsudvalget.
 
Jeg hedder Johnny B. Rasmussen, og har været ansat til at drive dette sekretariat siden efteråret 2012. Det er en meget spændende opgave, med et væld af varierede udfordringer, der ofte kræver et meget bredt netværk. Det har vi heldigvis i Motorhistorisk Samråd, og det er også det der gør, at vi som organisation kan medvirke til at der kan ske forbedringer for ejerskabet og brugen af historiske køretøjer i Danmark.
 
Hvilken betydning vil en anden bølge af Corona få for klublivet
Naturligt nok fylder Corona-situationen også en del i denne branche. Vi har således givet vores input i flere videomøder med Kulturministeriet, i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark. Nu tales der om en mulig anden bølge, som utvivlsomt også vil få betydning for os alle, hvis den kommer. Efteråret og vinteren er jo der hvor klubberne begynder at invitere til foredragsaftner, garagemøder og flere klubber har også deres generalforsamlinger der. Nu skal man jo ikke tage sorgerne på forskud, men det vil utvivlsomt betyde at vores medlemsklubber skal tænke ud af boksen for at bevare sammenholdet i klubberne. Aktiviteter på de sociale medier, en levende og brugbar hjemmeside, og et velfunderet klubblad vil være nogle af de løsninger der skal aktiveres endnu mere, hvis det kommer dertil at vi ikke kan mødes ude i virkeligheden.
 
FIVA ruster sig til fremtiden
Den internationale organisation for veterankøretøjsorganisationerne FIVA, har, med en ændring i fransk lovgivning, haft mulighed for at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Her var kun et punkt på dagsordenen: At få indført mulighed i vedtægterne for at den årlige generalforsamling kan afholdes som et online møde. Ikke overraskende blev punktet vedtaget med 94% af stemmerne.
Det er de unge der er nøglen til fremtiden, så derfor er FIVA gået aktivt ind i den internationale ungdomsdag, der har været afholdt den 12. august de seneste 20 år. Det gør man ved at opfordre til at de unge indsender billeder og malerier af værksteder, benzinstationer, biler, motorcykler og andre motorrelaterede ting.
 
Nordisk møde udskudt til 2021
Coronasituationen får også betydning for det internationale samarbejde. Hvert år ved denne tid begynder vi at forberede os på deltagelse i det årlige nordiske møde. Efter de baltiske lande er kommet med i det nordiske samarbejde, så skulle det i år have været afholdt i Estland. Det må vi se i vejviseren efter, og så klare den nyttige vidensdelingen via e-mail og telefon.
 
MhS som netværkskoordinator
Det er heller ikke fordi vi mangler at involvere os. Vi har således et godt samarbejde med blandt andet brancheorganisationen SKAD, som vi lige nu fører en dialog med omkring mulighederne for de etablerede forældelsesfrister i Skattelovgivningen. Derudover fører vi også en god dialog med vores venner i MFF (Motorcykel Forhandler Foreningen) omkring de mange høringer som Færdselsstyrelsen på det seneste har iværksat, og som kan få stor betydning for ejere af både biler og motorcykler. Motorhistorisk Samråds sekretariat koordinerer også samarbejdet blandt organisationerne på hobbykøretøjsområdet. I løbet af sensommeren vil vi tage initiativ til igen at samle FDA, FDM, DSRA med flere, så vi sammen kan få trykket det politiske system på maven, og få fundet en løsning på originalitetskravsproblematikken.
  
Mange høringssvar på vej ud for at arbejde
Høringssvar er altid noget der fylder rigtigt meget her i sekretariatet. I skrivende stund er der fem udestående høringssvar, ud over Færdselsstyrelsens arbejde med detailforskrifterne, så arbejder Transportministeriet med vilkårene for Færdselsstyrelsens beføjelser og opgaver, og Miljøministeriet er begyndt at se på reglerne for om eksport af ældre køretøjer kan kategoriseres som farligt affald.
 
Dialogen med dig og dine
Endelig fylder dialogen med vores medlemsklubber også en hel del i det daglige. Telefon og e-mail er også åben for at alle andre end medlemsklubbernes medlemmer kan ringe eller skrive, om de store og små problemer der opstår i forbindelse med ejerskabet af et historisk køretøj. Sidder du med et sådant problem, så prøv gerne på telefon 23 47 41 63, eller på vores mail . Jeg er her hverdage fra kl. 9 – 14, og du skal være så hjertelig velkommen.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd