Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
Nyhedsbrev til medlemsklubberne - December 2021
(Udsendes til abonnenterne 1. December 2021)
 
 
 
 
   
 
 
 
  	Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)  
 
Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi i MhS også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)
 
 
 

Positiv dom om veterankøretøjer som farligt affald

 
 
Som vi kunne beskrive i oktober måneds nyhedsbrev, har man kunnet læse om nærmest uoverstigelige problemer i Sverige med deres myndigheders tolkning af Miljølovgivningen, og hvordan historiske køretøjer håndteres der.  
 
Nu er der dog et spinkelt lys for enden af den tunnel, da der i den ene af sagerne er faldet en dom, der i første omgang underkender myndighedsafgørelsen.  
 
Problemet har været at de svenske miljømyndigheder har defineret enkeltstående køretøjer som farligt affald, der på den baggrund derfor ikke kunne importeres eller eksporteres. Hen over de senere år har der været en række sager, hvor den ene om import af 4 renoveringsprojekter fra USA, altså nu har fundet en mere positiv afslutning. Vi har i den underliggende artikel i dette nyhedsbrev bedt vores bestyrelsesmedlem Lars Genild om at se nærmere på den svenske dom.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten
  De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten.
 
 

Et Svensk paradoks og et direktiv fra EU

 
 
Den nok mest paradoksale sag fra Sverige med fire importerede amerikanerbiler fra 50’erne, som de svenske myndigheder først forlangte skrottet, og som dernæst, da sagen blev påklaget, meddelte at en klagesag ikke havde opsættende virkning, nu har oplevet en positiv udvikling.  
 
Først blev myndighederne nødt til at frafalde kravet om skrotning uanset klage over kravet – det var grundlovsstridigt også i Sverige, så den faldt til jorden. Så var der en del polemik med den måde som myndighederne rent faktisk opbevarede de tilbageholdte køretøjer, da dette blev gjort i åbenlys strid med deres egne regler.  
 
Slutteligt blev sagen ført i retten og her kom man frem til en undtagelse, der allerede eksisterer i EU's End of Life direktiv (2000/53/EF) af 18. september 2000, i form af betragtning 10:
 
”Veterankøretøjer, hvorved forstås historiske køretøjer og køretøjer med samlerværdi eller beregnet for museer, der opbevares fornuftigt og miljømæssigt forsvarligt i køreklar eller adskilt stand, er ikke omfattet af den definition på affald, der er fastsat i direktiv 75/442/EØF, og falder ikke inden for dette direktivs anvendelsesområde”.   
Det er dog en forudsætning for denne betragtning, at køretøjets opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde.  
 
I retten bestemte man, at det skulle være den måde, hvorpå køretøjerne opbevares EFTER importen, og ikke under forvaringen hos de svenske myndigheder, der skulle danne grundlag for vurderingen af køretøjerne. Anlægger man samme betragtning omkring de andre sager, der har været med køretøjer under transport ud ad eller ind i Sverige, vil ingen af disse kunne kræves tilbageholdt.  
 
Sagen omkring en VW T3 der blev tilbageholdt ved Øresundsbroen, hvor en af begrundelserne for at det skulle være skrot var, at køretøjet ikke var synsmæssig korrekt stand – dette køretøj er siden rent faktisk blevet synet og indregistreret i Sverige, men man har uvist af hvilken grund stadig ikke fjernet udførselsforbuddet på køretøjet. Vores svenske søsterorganisation MHRF er dog ret sikker på, at dette kommer til at ske i den højeste miljøinstans ”Svea Hovrätt” meget snart.  
 
Med danske øjne virker det dog ret mærkeligt at myndighederne i forbindelse med sådan en tabt sag, ikke af egen drift eller direkte pålagt af retten, gennemgår verserende sager, der er opstået på basis af den fejlagtige fortolkning af lovteksten.   Det kan tilføjes at alle fortrædelighederne med den svenske Miljøstyrelse, er brugt direkte til at påvirke EU's revidering af det nuværende regelsæt. Faktisk er det lige før vi burde takke de svenske miljømyndigheder for at afprøve alle de forkerte håndteringer af End of Life direktivet, inden direktivet står foran en revidering og opdatering.  
 
Lars Genild
MhS-bestyrelsesmedlem & Præsident for FIVAs Legislation Commision
 
 
 
 
 
 
Både du, dit køretøj og din kommune vil være glad over at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
  Både du, dit køretøj og din kommune vil være glade for at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
 
 

Hvad siger din kommune om opbevaring af veterankøretøjer?

 
 
Med baggrund i vores artikel fra oktober måneds nyhedsbrev, har vi set lidt nærmere på hvordan de danske kommuner fortolker miljølovgivningen. Et kig i flere danske kommuners regelsæt omkring skrotningsvejledninger viser, at flere faktisk direkte har medtaget en passus omkring veteranbiler. Her et par konkrete eksempler:  
 
Stevns Kommune:
I visse tilfælde vil ikke-indregistrerede biler blive betragtet som veteranbiler, som særligt på grund af deres alder og stand gør dem interessant for ejeren at beholde som et samlerobjekt. En ikke-indregistreret veteranbil, skal opbevares indendørs, uden mulighed for at der kan ske spild til kloak eller jorden.  
 
Horsens Kommune:
Hvis en uindregistreret bil skal betragtes som en veteranbil, skal den enten være placeret på et uigennemtrængeligt underlag med afløb til olieudskiller og overdækket med presenning eller placeret indendørs uden mulighed for, at der kan ske spild til kloak eller jorden.  
 
Det kan dog godt være et større detektivarbejde at finde disse skrotningsvejledninger i de enkelte kommuner. Hos Motorhistorisk Samråd tager vi hjertens gerne imod fremsendte links til de kommuners vejledninger, hvor der er taget højde for typisk ”Veteranbiler”.  
 
Lars Genild
MhS-bestyrelsesmedlem & Præsident for FIVAs Legislation Commision
 
 
 
 
 
 
Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
  Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
 
 

Tydeligere vejledning for MC-byggere, og reparatører

 
 
Ved oktober måneds afslutning udkom Motorstyrelsen med et nyhedsbrev der tydeligere end før klarlægger hvordan motorcykler håndteres i afgiftsmæssig henseende, når de ombygges eller blot repareres. Med en omfattende og detaljeret vejledning er det nu beskrevet, hvor meget man må ændre på motorcyklen før registreringsafgiften tabes, og man skal søge om ny afgift.  
 
Siden afskaffelsen af originalitetskravet har vi stået tilbage med spørgsmålene om det såkaldte Identitetstab (ID-tab). Alle køretøjer, hvad enten de er veteran eller ej, sidestilles nu på det punkt. Det betyder, at der er behov for tydelig vejledning i forhold til den eksisterende lovgivning.  
 
Motorstyrelsen har startet med at sammensætte en vejledning for motorcyklerne, et arbejde hvor de har haft indkaldt organisationerne på MC-området til at give input. Arbejdet har trukket en del ud, da der kom en principiel sag på tværs, en sag der vedrørte en ombygget motorcykel. MhS omtalte sagen i vores nyhedsbrev fra januar 2021.  
 
Motorstyrelsens vejledning om motorcykler kan findes på dette link.
 
Opbygningen af vejledningen er ganske enkel: den består af en grøn, en gul og en rød del. Den første del beskriver det der er uproblematisk, den gule der hvor man nok gør klogest i at spørge Motorstyrelsen først, og den sidste røde del, er der, hvor ombygningen eller reparationen er for omfattende til, at det kan gøre inden for de rammer, der er dækket af den allerede betalte registreringsafgift.
 
Motorhistorisk Samråd har adskillige gange efterspurgt en tilsvarende vejledning for veteranbilerne, og ser frem til at Motorstyrelsen nu tager hul på det arbejde også. Vi er klar til at skubbe på i den rigtige retning.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce

 
 
 
 
Læs mere
og bestil de flotte plakater
 
 
 

To flotte plakater til dit værksted eller din garage

Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På denne side vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer.

 
 
 
 
 
 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst:
Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi i MhS også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)
Billedtekst:
De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten.
 
Billedtekst:
Både du, dit køretøj og din kommune vil være glad over at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
 
Billedtekst:
Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
 
Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af Ubivox
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at gå til vores Facebook side
 
Klik her for at gå til vores Twitter side
 
Klik her for at møde os på Instagram
 
 
 
 
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Motorhistorisk Samråd
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum
Danmark