Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

Der er trådt nye regler i kraft og Facebook koger!!!

Desværre kan man ikke kanalisere alle disse høje temperaturer over til radiatorerne, og derover bruges der ordvalg omkring en styrelses medarbejdere, med kraftige associationer til en sydlig bevægelse med forkærlighed for lange sorte læderfrakker og stive højre arme.

De nye vejsidesyn er allerede blevet upopulære inden de er blevet effektueret
Men de nye vejsidesyn har faktisk en hel anden baggrund og historie, end den postulerede chikane af mc-ejere, og man skal tilbage til 2013, for at finde selve årsagen til de nye vejsidesyn.

Da køresikkerhedspakken i 2013 skulle vedtages i EU, var der en række lande, der talte meget varmt for at inkludere motorcyklerne i de periodiske tests. Det ønskede Europa-Parlamentet dog ikke, men de andre gav ikke op, og foreslog som alternativ, at man alligevel skulle indføre periodesyn for motorcykler per 2022, alternativt skulle man iværksætte andre aktiviteter, der beviseligt vil kunne mindske ulykkesstatistikken på samme niveau.

I 2013 virkede 2022 så tilpas langt ude i fremtiden, at man i Parlamentet accepterede forslaget og det blev skrevet ind i direktivet. Der var faktisk indbygget en lille fælde i det færdige resultat, da såfremt medlemslandet ikke ville indføre periodesyn for motorcykler, tre år forinden skulle fremlægge de tiltag man ville implementere for en egentlig godkendelse – indsendte man ikke disse forslag, ja så hed det indførelse af periodesyn for motorcykler per januar 2022.

Danmark valgte vejsidesyn
Herhjemme har man i Færdselsstyrelsen ikke ment, at genen ved tvungne periodesyn kunne opvejes af en forbedret trafiksikkerhed, der sker simpelthen for få ulykker i trafikken, som kan tilskrives mekaniske defekter ved motorcyklen.

I stedet ville man derimod øge trafiksikkerheden ved brug af vejsidesyn, en mulighed man som sådan aldrig har været forhindret i at udføre og ligeledes en aktivitet, man i nogle situationer direkte har gjort brug af i forbindelse med store motorcykelarrangementer. Her har der dog nok i højere grad været fokus på promillen hos føreren, og det er der med sikkerhed også en øget trafiksikkerhed i.

Så populært sagt har vi undgået periodiske syn for motorcykler, men har i stedet skulle acceptere en aktivitet, der altid har været en mulighed.

Fokus på unødig støj
Desværre har den nu tidligere trafikminister fået lagt al fokus på støj fra motorcykler, og mere eller mindre fået sat direkte lighedstegn imellem støjende motorcykler og forringet trafiksikkerhed. Ok støj er en del af en motorcykels tekniske tilstand, og kan til dels være forårsaget af manglende vedligehold af netop udstødningssystemet. Men det er nu nok ikke det mest almindelige udtryk for dårligt vedligehold.

Trafikstøj generelt har gennem længere tid haft fokus, og i 2019 fik man gennemført nogle ændringer i færdselsloven, hvor §118 stk. 8 direkte går på ulovlig støj fra motorkøretøjer (generelt) og et ændret bødeniveau herfor. Den nye graduering giver en noget hidsig stigning fra 2.500 DKK ved førstegangsforseelse til 17.500 DKK sjette gang man tages.

Det nye stk. 8 i §118 vil også omfatte overtrædelse af § 67, stk. 2 og 4., der går på ejerens ansvar for at det motordrevne køretøj er i lovlig stand, med hensyn til køretøjets støjafgivelse. Unødig støj skal i relation til § 67, stk. 2 og 4, forstås som støj, der overstiger de for det pågældende køretøj gældende støjgrænser. Det betyder, at køretøjet skal være indrettet således, at det ikke udvikler unødig støj, jf. udstyrsbekendtgørelsens § 3, og at støjniveauet for køretøjet ikke må overstige det standstøjstal, der foreligger fra første registrering, med mere end 3 dB(A).

Ved en aktuel gennemgang af den seneste lovændring, kan det beklageligvis konstateres at Motorhistorisk Samråd desværre ikke har været inviteret til høringen der gik forud for lovændringen i 2019. Havde det været tilfældet. så ville vi ganske givet have pointeret, at der for historiske motorcykler skulle være en undtagelse. Det ville vi ud fra den betragtning at originale ydende og lydende udstødningssystemer ikke altid er til at skaffe. Desuden mener vi at de få kilometer en veteranmotorcykel årligt bruges, også bør indgå i en vurdering af omfanget.

Bødekurve med indbygget usikkerhed og historik
Ud over bødernes stigningskurve, der lige nu mest ligner prisniveauet for elforsyningen, er der dog endnu en usikkerhed omkring netop dette nye krav i loven.

Støjmålinger er over tiden blevet udført ganske forskelligt og de historiske motorcykler er slet ikke underlagt et egentligt individuelt maksimalt støjniveau, da de er indregistreret før typegodkendelserne trådte i kraft, man var dog godt bekendt med at niveauer over 95dB(A) kunne give høreskader og reglerne omtalte at et motorkøretøj ikke må afgive unødig støj.

Derefter følger en del år hvor der gælder lidt varierende maksimale niveauer i omegnen af 92 dB(A). Senere blev der indført en forbikørselsmåling i forordning 24 af 1997, hvor man i en afstand på 20m måler støjniveauet når motorcyklen triller accelererende forbi med 50 km/t. ved indførelse af EU3 normen skabte man så senere en mere praktisk målemetode, som betegnes stilstandmåling. Vi har tidligere mere detaljeret omtalt disse støjniveauer i historisk kontekst i et nyhedsbrev.

Generelt kan man sige, at der i dag er blevet fremkaldt en forøget fokus på et element, der kan give ret kradse bøder, på et felt hvor der hersker en hel række forskellige legale støjniveauer afhængigt af årstal, og oveni ud fra forskellige målemetoder.

Det skal nok medføre en del debat ved vejsiden og sandsynligvis også senere i retssalene. Herfra skal der dog lyde det råd, at man får fundet de regler som ens konkrete køretøj er underlagt, inklusive reglerne for målemetoden, og medbringer disse når man bevæger sig ud.

Med vanlig venlighed
Lars Genild
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev til medlemsklubberne - Februar 2022
(Udsendes til abonnenterne 2. februar 2022)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	En fælles forståelse, at den rullende motorhistoriske kulturarv er bevaringsværdig, ville sikkert hjælpe på de udfordringer der fortsat opleves med lovgivningen. De danske motormuseer vil kunne medvirke til at løfte den fortælling.
 
 
En fælles forståelse, at den rullende motorhistoriske kulturarv er bevaringsværdig, ville sikkert hjælpe på de udfordringer der fortsat opleves med lovgivningen. De danske motormuseer vil kunne medvirke til at løfte den fortælling.
 
 
 

Motorhistorisk Samråds fokusområder i 2022

 
 
Efter det veloverståede Motorhistoriske Årsmøde i november, er bestyrelsen nu klar til at kaste sig over opgavelisten for det kommende år.  
 
Selv om vi det seneste år har fået ryddet et par af de helt store knaster af vejen, så er det langt fra sådan, at der ikke udestår flere markante udfordringer for brugen og ejerskabet af historiske køretøjer i Danmark. I det her nyhedsbrev vil vi derfor kaste lys på nogle af de områder, vi vil have særligt fokus på i den kommende tid.  
 
Som tidligere vil vores primære fokus være rettet mod den lovgivning, der gælder for køretøjer på det her område. Vi vil målrette vores arbejde med strategiske planer for de relevante myndigheder og ministerier, og har derfor opdelt oversigten i følgende punkter:
 
Skatteministeriet/Motorstyrelsen
Afgifterne, herunder både registreringsafgifterne og de løbende afgifter, fylder stadig mest, når vi ser ned over listen med opgaver. Skattelovgivningen er et morads af uigennemskuelige regler og vilkår, der kan synes urimelige, hvis man ønsker at bevare den motorhistoriske kulturarv.  
 
Bilaftalen 2021, havde en række gode ændringer, blandt andet afskaffelsen af originalitetskravet og brændstoftillægget, samt en simplere beregning af registreringsafgiften og dens tillæg. Man ændrede dog også på det der kaldes ”brugsværdien”, fra de hidtidige 40% til 75%. Det fik den konsekvens, at nyere og dyrere veterankøretøjer vil stige i afgift, og det vil ske i større og større udstrækning som årene går. Det skal vi have gjort op med, da vores fundament for at tiltrække nye interesserede til området, også ligger i muligheden for at importere en drømmebil fra udlandet.
 
Vægtafgiftforhøjelserne der sat i værk frem mod 2026 vil ramme selv små samlinger af biler. Selvom vægtafgiften er lav, og stadig kun den kvarte, så vil 5 små fine NSU'er som dem her sige næsten 1.300 kr. samlet.
Vægtafgiftforhøjelserne der er sat i værk frem mod 2026 vil ramme selv små samlinger af biler. Selvom vægtafgiften er lav, og stadig kun den kvarte, så vil 5 små fine NSU'er som dem her stige næsten 1.300 kr. samlet.
 
Samme politiske aftale øgede også de løbende afgifter, for de historiske køretøjers vedkommende betyder det vægtafgiften, frem mod 2026. Formålet med den del af aftalen er at få borgeren til at vælge et køretøj med en mindre Co2 udledning, hvilket kan være et godt og agtværdigt formål. Det virker blot ikke i forhold til bevarelsen af historiske køretøjer. Set i lyset af de få årlige kilometer der typisk køreres i og på historiske køretøjer, så er der ingen rimelighed i den forhøjelse.  
 
Sammen med Motorstyrelsen, har vi allerede sat et arbejde i gang der skal afklare hvilke udfordringer der dels er med det Digitale Motorregister (DMR), dels grænsedragningen i forhold til et afgiftsmæssigt identitetstab, som følge af fremtidige eller tidligere ændringer af et køretøj, så det ikke længere fremstår som det er beskrevet i DMR. Det er vores forventning at Motorstyrelsen, ved brug af de input der kommer fra hele organisationsnetværket omkring hobbykøretøjerne, vil kunne udkomme med en vejledning for biler i løbet af 2022. Sidste år kom en lignende vejledning om motorcykler.  
 
Tidligere i 2021 satte vi os sammen med en dygtig advokat, for at få endeligt gjort op med den årelange urimelighed der består i, at man kan få en forholdsmæssig del af registreringsafgiften retur ved eksport, med mindre altså at køretøjet er ældre end 35 år. Der kan for nogle køretøjers vedkommende være tale om at anseeligt beløb. Sagen ligger nu til kommentering i EU. Så snart vi ved noget, så gør du det også.  
 
Derudover så har vi en række emner på det her myndighedsområde, som vi også vil forsøge at håndtere i 2022. Det handler om tydeligere regler for køretøjer uden papirer, om den forhadte skadesgrænse der indført, og flere andre ting.  
 
Transportministeriet/Færdselstyrelsen
Selv om lovudkastet omkring EU-typegodkendelser og særlig godkendelse af individuelle køretøjer (som eksempelvis ombyggede køretøjer og køretøjer ældre end 30 år hvor der ikke forefindes en standard typegodkendelse), blev sendt retur til fra Transportministeriet til Færdsselstyrelsen, så ved vi at det dukker op igen inde vi kommer ud af 2022. Der skal vi som paraplyorganisation være vagtsomme, og sikre os at de historiske køretøjer i videst muligt omfang ikke inddrages i dette komplekse regelsæt.  
 
Vi har også lovet os selv at være særlig opmærksom på hvordan myndighederne håndterer de nyeste regler, der er trådt i kraft her ved årsskiftet, for vejsidesyn af motorcykler. Navnlig vil de ældre motorcykler være særligt svære at håndtere i et rigidt synssystem.
 
Som Færdselsstyrelsen holder øje med os og vores køretøjer, så vil vi også holde øje med Færdselsstyrelsen og deres regler
Som Færdselsstyrelsen holder øje med os og vores køretøjer, så vil vi også holde øje med Færdselsstyrelsen og deres regler
 
Kulturministeriet
Det siger nærmest sig selv at mange udfordringer med ny lovgivning på området, ville man nemmere kunne gøre noget ved, hvis der var en øget opmærksomhed på de historiske køretøjer som en del af vores fælles rullende kulturarv. Lige pt har Kulturministeriet et helt andet aktuelt fokus, men så snart der er mulighed for at give os tilkende i forhold til ministeren, og andre kulturpolitikere, vil vi være på vores pladser.  
 
En del af den ”charmeoffensiv”, vil være et øget fokus på at samle de danske motormuseer i et netværk, der på den vis kan medvirke til at løfte fortællingen om danskernes brug af motoriserede køretøjer op gennem tiderne.  
 
Miljøministeriet
Vi kommer ikke uden om at bekymringen for miljøet er grundlæggende i al ny lovgivning. Det kan vi ikke sidde overhørig, og skal have et evigt vågent øje på hvilke tiltag, der sættes i værk. Oftest kommer de nye tiltag ikke af uvilje mod historiske køretøjer, da man godt ved at den slags køretøjers miljøbelastning knapt nok er muligt at måle. Det vi dog ser er, at vi uforvarende kan risikere at komme i klemme i ny lovgivning på området, ganske enkelt fordi man glemmer de så vigtige undtagelser for historiske køretøjer.  
 
Alt det andet
Det vil føre for vidt på denne begrænsede plads at opliste det mylder af andre væsentlige områder, vi også skal se på i 2022. Men det er selvsagt, at der findes mange flere fokusområder end dem, der er oplistet herover. Det hele handler om prioritering, aktualitet og ikke mindst økonomi. Motorhistorisk Samråd kan kun gøre noget ved alt det her, for det medlemsbidrag vores klubber indbetaler på vegne af deres medlemmer. Dit bedste bidrag er derfor at være med i en klub, hvor den klubs fokus er at være med i Motorhistorisk Samråd. Det koster så lidt, men kan gøre en kæmpe forskel.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 

 

Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
Nyhedsbrev til medlemsklubberne - Januar 2022
(Udsendes til abonnenterne 4. Januar 2022)
 
 
 
 
   
 
 
 
  	Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt med udbredt tilfredshed.  
 
Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt med udbredt tilfredshed. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)
 
 
 

De motorhistoriske klubber tilbage i vante netværksrammer

 
 
2021 udgaven af det Motorhistoriske Årsmøde var meget ventet efter vi havde måtte springe et år over, grundet problemerne med Coronaen, der udviklede sig i vinteren 2020.  
 
Men den 27. november var vi klar igen. Invitationer og dagsordner var sendt ud til medlemsklubberne. Der var aftaler om bespisning og tidsplan for dagen, og de betydningsfulde gæster fra Motorstyrelsen var sikret deres deltagelse. Mere end 100 delegerede satte den morgen kurs fra hele landet til Comwell hotel og konferencecenter ved Middelfart. Så var vi i gang.  
 
Det Motorhistoriske Årsmøde i 2021 fulgte den samme drejebog, som har været brugt de senere år. Vi startede med en fælles stående morgenmadsbuffet, hvor der blev hyggesnakket over små caféborde på tværs af de deltagende klubber. Derefter trak vi ind i det store konferencelokale og vores formand Steen Rode-Møller, tog fat på sin gennemgående beretning fra året der gik. Dette årsmøde gav dog også de delegerede en status på det, der var sket i det år, hvor årsmødet måtte undværes.  
 
Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt.
Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt
 
Efter en pause hvor den gode kaffe flød frit, blev ordet givet til vores bestyrelsesmedlem Lars Genild. Han kunne der, i sin egenskab af vicepræsident i FIVA, og formand for den meget væsentlige Legislation Commision, give de delegerede indblik i, hvad der rører sig på lovgivningsområdet i EU i relation til vores interesseområde. Han kom også forbi den store internationale socio-økonomiske undersøgelse, blandt andet den del der vedrørte de spændende svar fra klubberne.  
 
Comwells køkken holder en høj standard, hvilket vi fik at nyde til frokosten. De senere år har vi haft inviteret en relevant oplægsholder, der med udgangspunkt i vedkommendes egen platform, giver årsmødedeltagerne indsigt i hvordan veterankøretøjsbevægelsen ser ud derfra. I år var denne oplægsholder direktøren for Motorstyrelsen Jørgen Rasmussen, der havde medbragt to af styrelsens ansatte, til at hjælpe med svar på forsamlingens mange gode spørgsmål.
 
Trods de seneste Corona-restriktioner, så blev det igen et velbesøgt årsmøde i Comwells flotte rammer.
Trods de seneste Corona-restriktioner, så blev det igen et velbesøgt årsmøde i Comwells flotte rammer. (Foto; Jens Møller Nicolaisen)
 
Jørgen Rasmussen havde forberedt et godt, sagligt og relevant indlæg, hvor han havde kigget nøje på køretøjsstatistikkerne og de specielle forhold der gælder på afgifts- og registreringsområdet. Motorstyrelsen direktør havde desuden fundet tre højaktuelle emner som han gav os særligt indblik i. Det handlede om de nærmest uoverstigelige udfordringer der er med datakvaliteten i DMR, og om det arbejde som nu snart skal i gang med at definere hvordan det afgiftsmæssige ID-tab kan få betydning for veterankøretøjerne. Begge er problemstillinger hvor Motorhistorisk Samråd bidrager til arbejdet og den bedre forståelse. Sluttelig kom Jørgen Rasmussen også ind på afgiftsager og på hvad det betyder for Motorstyrelsen og borgerne at Forbrugerombudsmanden har stillet spørgsmål ved Motorstyrelsens manglende partshøring. Det var i det hele taget et fantastisk godt indlæg, der blev fulgt op af rigtig mange gode spørgsmål fra salen.  
 
Efter endnu en kaffepause i det tilstødende lokale, med mere snak ved de små borde om både sæsonen der nu er gået, og indlægget fra Motorstyrelsen vi netop havde hørt, var vi klar til at gå til den sidste afdeling af Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Her skulle 8 klubber, samt 3 museer optages i Motorhistorisk Samråd. Klubberne fordelte sig på tre lokalklubber, en mærkeklub, to mc-klubber, en motorsportsklub og en US-bilklub. Vi rundede dagen af med at få genvalgt bestyrelsen, der trods udfordringerne med at få corona-aflysningen fra 2020 til at passe til virkeligheden og vedtægterne, betød at alle kunne genvælges, og to nye opstillede suppleanter kunne indvælges uden kampvalg. Samtidig sagde vi farvel til bestyrelsesmedlem Ole Nørretranders og suppleant H.C. Thing.  
 
De delegerede blev sendt hjem til deres klubber med et sæt af de nye fantastisk flotte nummerpladeplakater til ophæng i deres klublokaler, eller blot som trofæ for deltagelsen i endnu et stort Motorhistorisk Årsmøde. Vi prøver igen til næste år, så sig til din klub hvis du godt vil være delegeret.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorhistorisk Samråd formand Steen Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg der spredte sig ud over de seneste par års aktiviteter. Her fabulerer han lidt over året der kommer.
  Motorhistorisk Samråd formand Steen Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg der spredte sig ud over de seneste par års aktiviteter. I dette indlæg fabulerer han lidt over året der kommer. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)
 
 

Tankens indhold ved årsskiftet

 
 
I forbindelse med det netop afholdte årsmøde i Middelfart, havde vi Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, samt to af hans håndgangne folk på besøg. Vi havde bedt Jørgen Rasmussen fortælle lidt om de problemer Motorstyrelsen står med bl.a. manglende oplysninger i Det Digitale Motorregister (DMR) i forbindelse med afgørelser om et køretøj har mistet sin identitet – eller ikke.
 
Siden Motorstyrelsens fødsel i 2018 har vi oplevet en stadig stigende vilje til både at lytte og samarbejde. Og Motorstyrelsens tilstedeværelse og lysten til åbent at svare på de mange spørgsmål, er med til at understrege den forbilledlige relation, der er mellem MhS og Motorstyrelsen. Dette bliver yderligere udbygget med en møderække, der skal klarlægge de krav, der skal til for at en bil ikke mister sin afgiftsmæssige identitet. Det første møde er berammet til den 11. januar 2022.
 
Efter to år uden årsmøde var det en stor glæde at se det store antal fremmødte delegerede fra de mange klubber. Og efterhånden som vi også kommer rundt på besøg i klubberne som ønsker at høre, hvad vi laver, hvem vi har kontakt med og hvilke sejre og nederlag vi oplever, og kommer på besøg på de forskellige klubstande til bilmesserne i Fredericia, kommer jeg til at kende flere og flere, høre om klubbernes problemer og om spændende køretøjer, der pludselig dukker frem fra hjørnet i en lade.
 
Som formand er det nok noget af det mest berigende ved at træffe så mange entusiastiske og dedikerede ejere og elskere af gamle køretøjer. Tak for det!
 
Men, jeg ser også (ikke mindst i spejlet) at ingen af os bliver yngre. Og derfor skal mit nytårsønske være: Lad nu de unge komme til! Giv dem den unikke chance for at få lov til at køre i eller på et veterankøretøj, for lige så meget som vi selv ynder at benytte det, lige så meget skal vi have den glæde til at spredes til de yngre generationer. Ellers ender vores elskede, rullende klenodier på museum eller i skrotpressen. Og det må ikke ske. De hører hjemme på landevejene – også morgendagens landeveje!
 
Godt Nytår!
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce

 
 
 
 
Læs mere
og bestil de flotte plakater
 
 
 

To flotte plakater til dit værksted eller din garage

Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På denne side vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer.

 
 
 
 
 
 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst:
Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt med udbredt tilfredshed. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)
 
Billedtekst:
Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt
 
Billedtekst:
Trods de seneste Corona-restriktioner, så blev det igen et velbesøgt årsmøde i Comwells flotte rammer. (Foto; Jens Møller Nicolaisen)
 
Billedtekst:
Motorhistorisk Samråd formand Steen Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg der spredte sig ud over de seneste par års aktiviteter. I dette indlæg fabulerer han lidt over året der kommer. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
 
Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af Ubivox
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at gå til vores Facebook side
 
Klik her for at gå til vores Twitter side
 
Klik her for at møde os på Instagram
 
 
 
 
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Motorhistorisk Samråd
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum
Danmark
 
 
 
 
 
 

 

 

Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
Nyhedsbrev til medlemsklubberne - December 2021
(Udsendes til abonnenterne 1. December 2021)
 
 
 
 
   
 
 
 
  	Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)  
 
Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi i MhS også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)
 
 
 

Positiv dom om veterankøretøjer som farligt affald

 
 
Som vi kunne beskrive i oktober måneds nyhedsbrev, har man kunnet læse om nærmest uoverstigelige problemer i Sverige med deres myndigheders tolkning af Miljølovgivningen, og hvordan historiske køretøjer håndteres der.  
 
Nu er der dog et spinkelt lys for enden af den tunnel, da der i den ene af sagerne er faldet en dom, der i første omgang underkender myndighedsafgørelsen.  
 
Problemet har været at de svenske miljømyndigheder har defineret enkeltstående køretøjer som farligt affald, der på den baggrund derfor ikke kunne importeres eller eksporteres. Hen over de senere år har der været en række sager, hvor den ene om import af 4 renoveringsprojekter fra USA, altså nu har fundet en mere positiv afslutning. Vi har i den underliggende artikel i dette nyhedsbrev bedt vores bestyrelsesmedlem Lars Genild om at se nærmere på den svenske dom.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten
  De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten.
 
 

Et Svensk paradoks og et direktiv fra EU

 
 
Den nok mest paradoksale sag fra Sverige med fire importerede amerikanerbiler fra 50’erne, som de svenske myndigheder først forlangte skrottet, og som dernæst, da sagen blev påklaget, meddelte at en klagesag ikke havde opsættende virkning, nu har oplevet en positiv udvikling.  
 
Først blev myndighederne nødt til at frafalde kravet om skrotning uanset klage over kravet – det var grundlovsstridigt også i Sverige, så den faldt til jorden. Så var der en del polemik med den måde som myndighederne rent faktisk opbevarede de tilbageholdte køretøjer, da dette blev gjort i åbenlys strid med deres egne regler.  
 
Slutteligt blev sagen ført i retten og her kom man frem til en undtagelse, der allerede eksisterer i EU's End of Life direktiv (2000/53/EF) af 18. september 2000, i form af betragtning 10:
 
”Veterankøretøjer, hvorved forstås historiske køretøjer og køretøjer med samlerværdi eller beregnet for museer, der opbevares fornuftigt og miljømæssigt forsvarligt i køreklar eller adskilt stand, er ikke omfattet af den definition på affald, der er fastsat i direktiv 75/442/EØF, og falder ikke inden for dette direktivs anvendelsesområde”.   
Det er dog en forudsætning for denne betragtning, at køretøjets opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde.  
 
I retten bestemte man, at det skulle være den måde, hvorpå køretøjerne opbevares EFTER importen, og ikke under forvaringen hos de svenske myndigheder, der skulle danne grundlag for vurderingen af køretøjerne. Anlægger man samme betragtning omkring de andre sager, der har været med køretøjer under transport ud ad eller ind i Sverige, vil ingen af disse kunne kræves tilbageholdt.  
 
Sagen omkring en VW T3 der blev tilbageholdt ved Øresundsbroen, hvor en af begrundelserne for at det skulle være skrot var, at køretøjet ikke var synsmæssig korrekt stand – dette køretøj er siden rent faktisk blevet synet og indregistreret i Sverige, men man har uvist af hvilken grund stadig ikke fjernet udførselsforbuddet på køretøjet. Vores svenske søsterorganisation MHRF er dog ret sikker på, at dette kommer til at ske i den højeste miljøinstans ”Svea Hovrätt” meget snart.  
 
Med danske øjne virker det dog ret mærkeligt at myndighederne i forbindelse med sådan en tabt sag, ikke af egen drift eller direkte pålagt af retten, gennemgår verserende sager, der er opstået på basis af den fejlagtige fortolkning af lovteksten.   Det kan tilføjes at alle fortrædelighederne med den svenske Miljøstyrelse, er brugt direkte til at påvirke EU's revidering af det nuværende regelsæt. Faktisk er det lige før vi burde takke de svenske miljømyndigheder for at afprøve alle de forkerte håndteringer af End of Life direktivet, inden direktivet står foran en revidering og opdatering.  
 
Lars Genild
MhS-bestyrelsesmedlem & Præsident for FIVAs Legislation Commision
 
 
 
 
 
 
Både du, dit køretøj og din kommune vil være glad over at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
  Både du, dit køretøj og din kommune vil være glade for at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
 
 

Hvad siger din kommune om opbevaring af veterankøretøjer?

 
 
Med baggrund i vores artikel fra oktober måneds nyhedsbrev, har vi set lidt nærmere på hvordan de danske kommuner fortolker miljølovgivningen. Et kig i flere danske kommuners regelsæt omkring skrotningsvejledninger viser, at flere faktisk direkte har medtaget en passus omkring veteranbiler. Her et par konkrete eksempler:  
 
Stevns Kommune:
I visse tilfælde vil ikke-indregistrerede biler blive betragtet som veteranbiler, som særligt på grund af deres alder og stand gør dem interessant for ejeren at beholde som et samlerobjekt. En ikke-indregistreret veteranbil, skal opbevares indendørs, uden mulighed for at der kan ske spild til kloak eller jorden.  
 
Horsens Kommune:
Hvis en uindregistreret bil skal betragtes som en veteranbil, skal den enten være placeret på et uigennemtrængeligt underlag med afløb til olieudskiller og overdækket med presenning eller placeret indendørs uden mulighed for, at der kan ske spild til kloak eller jorden.  
 
Det kan dog godt være et større detektivarbejde at finde disse skrotningsvejledninger i de enkelte kommuner. Hos Motorhistorisk Samråd tager vi hjertens gerne imod fremsendte links til de kommuners vejledninger, hvor der er taget højde for typisk ”Veteranbiler”.  
 
Lars Genild
MhS-bestyrelsesmedlem & Præsident for FIVAs Legislation Commision
 
 
 
 
 
 
Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
  Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
 
 

Tydeligere vejledning for MC-byggere, og reparatører

 
 
Ved oktober måneds afslutning udkom Motorstyrelsen med et nyhedsbrev der tydeligere end før klarlægger hvordan motorcykler håndteres i afgiftsmæssig henseende, når de ombygges eller blot repareres. Med en omfattende og detaljeret vejledning er det nu beskrevet, hvor meget man må ændre på motorcyklen før registreringsafgiften tabes, og man skal søge om ny afgift.  
 
Siden afskaffelsen af originalitetskravet har vi stået tilbage med spørgsmålene om det såkaldte Identitetstab (ID-tab). Alle køretøjer, hvad enten de er veteran eller ej, sidestilles nu på det punkt. Det betyder, at der er behov for tydelig vejledning i forhold til den eksisterende lovgivning.  
 
Motorstyrelsen har startet med at sammensætte en vejledning for motorcyklerne, et arbejde hvor de har haft indkaldt organisationerne på MC-området til at give input. Arbejdet har trukket en del ud, da der kom en principiel sag på tværs, en sag der vedrørte en ombygget motorcykel. MhS omtalte sagen i vores nyhedsbrev fra januar 2021.  
 
Motorstyrelsens vejledning om motorcykler kan findes på dette link.
 
Opbygningen af vejledningen er ganske enkel: den består af en grøn, en gul og en rød del. Den første del beskriver det der er uproblematisk, den gule der hvor man nok gør klogest i at spørge Motorstyrelsen først, og den sidste røde del, er der, hvor ombygningen eller reparationen er for omfattende til, at det kan gøre inden for de rammer, der er dækket af den allerede betalte registreringsafgift.
 
Motorhistorisk Samråd har adskillige gange efterspurgt en tilsvarende vejledning for veteranbilerne, og ser frem til at Motorstyrelsen nu tager hul på det arbejde også. Vi er klar til at skubbe på i den rigtige retning.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce

 
 
 
 
Læs mere
og bestil de flotte plakater
 
 
 

To flotte plakater til dit værksted eller din garage

Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På denne side vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer.

 
 
 
 
 
 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst:
Et større fokus på skrottede veterankøretøjer, både i EU og vores naboland Sverige, betyder at vi i MhS også har rettet vores fokus derhen. (Foto: Ulrik Andreasen)
Billedtekst:
De svenske miljømyndigheder konfiskerede en svensk importørs biler på havnen i Gøteborg, men den holdt ikke i retten.
 
Billedtekst:
Både du, dit køretøj og din kommune vil være glad over at, det du har opbevares på den mest miljørigtige måde. (Foto: John Ulsted)
 
Billedtekst:
Motorstyrelsen har, i samarbejde med MC-organisationerne, udgivet et nyhedsbrev der beskriver hvad du må med din cykel hjemme i garagen før afgiften tabes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
 
Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af Ubivox
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at gå til vores Facebook side
 
Klik her for at gå til vores Twitter side
 
Klik her for at møde os på Instagram
 
 
 
 
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Motorhistorisk Samråd
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum
Danmark