Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

 
Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - August 2020
(udsendes til abonnenterne 3. august 2020)
Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til en snak om veterankøretøjerne på Færdselsstyrelsens lokalitet i Ribe.

Varm velkomst hos Færdselsstyrelsen

 
Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev blev Motorhistorisk Samråd kort før sommerferien inviteret til at mødes med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne, navnlig i konteksten af en Europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.
 
Forordningen har været opdelt i flere høringer, hvor vi har svaret på dem alle. Men sagskomplekset er så kompliceret, at det ikke har været tydeligt om de historiske køretøjer i det hele taget er omfattet, og om de måske vil være det, hvis der sker ændringer på køretøjet i forhold til originaliteten.
 
Det var Færdselsstyrelsens vicedirektør Jesper Høgh Bach, der havde inviteret, og her fandt vi både lydhørhed og forståelse for de udfordringer der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer. Med til mødet som repræsentanter for Færdselsstyrelsen var Kontorchef Kristina Mortensen og Bilsagkyndig Frank Schack Rasmussen.
 
Færdselsstyrelsen kunne oplyse os om at Folketinget ved lovbehandlingen få dage før dette møde, havde besluttet at fjerne brugte importerede køretøjer og ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer fra første oplæg til forordningen. Der vil nu blive arbejdet videre med den del hos Færdselsstyrelsen, som forventer at forordningen kan træde i kraft den 1. januar 2022.
 
Motorhistorisk Samråd kom derpå med en fremstrakt hånd til videre dialog og samarbejde i forhold til netop denne del, som berører os. Vi er glade for at Færdselsstyrelsen gerne hører vores input, og gerne vil invitere os til yderligere møder når Styrelsen snart skal til at se på implementeringen af næste fase af forordningen fra EU.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 

Kommende Socio-økonomisk undersøgelse 2020

 
FIVA, den verdensomspændende interesseorganisation for historiske køretøjer, og som Motorhistorisk Samråd er en del af, laver i år en ny udgave af deres socio-økonomiske undersøgelse.
 
Denne gang bliver det den største undersøgelse af sin art nogensinde, da den kommer til at løbe i 71 lande på en gang, og vil være opdelt i spørgeskemaundersøgelser for følgende grupper:
 
  • Medlemmer eller enkeltpersoner
  • Klubber
  • Professionelle
 
Undersøgelsen vil være baseret på året 2019 og det er derfor uhyre vigtigt at få behandlet undersøgelsen i år, da en undersøgelse baseret på 2020, nok ikke rigtigt vil kunne bruges til noget.
Alle spørgeskemabesvarelserne vil være fuldt elektroniske, så der kommer ikke til at blive fældet skove på grund af denne undersøgelse. Den vil være tilgængelig på 15 sprog inklusive dansk, og svarperioden vil være otte uger.
 
Medlemsundersøgelsen vil blive opdelt i to sektioner, en let-udgave hvor man alene svarer overordnet på ting om ens historiske køretøjer, hvor mange man har og hvor langt man kører på et år, samt de omkostninger denne interesse har for den enkelte entusiast i form af udgifter til vedligehold, forsikring, arrangementer og garage. Del to af undersøgelsen er så alene en uddybning af emnerne i første del, så føler man ikke for den længere besvarelse, kan man stoppe efter den korte.
 
Det er vigtigt at gøre klart at disse undersøgelser ikke alene vedrører folk, der er medlem af klubber under FIVA paraplyen eller Motorhistorisk Samråd, men grundlæggende bør dække så bredt som muligt.
 
Ud over det samlede resultat af undersøgelsen på verdensplan, vil vi også få den nationale del tilsendt, så vi i Danmark vil kunne bruge dette specifikt til at fortælle beslutningstagere, hvilken påvirkning vores hobby har på det samlede danske samfund.
 
Som udgangspunkt vil man kunne få yderligere oplysninger på Motorhistorisk Samråds hjemside (www.motorhistorisk.dk) og derfra også direkte få adgang til spørgeskemaundersøgelsen, når den starter den 18. august 2020.
 
Vi håber at alle vil deltage og svare til vores fælles bedste.
 
Lars Genild
FIVA Vicepresident og formand for Legislation Comitee
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd